+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Можете да останете 3 месеца без официална регистрация в Дания. Ако сте дошли в Дания, за да намерите работа и активно търсите работа, трябва да се регистрирате тук в рамките на 6 месеца от първия ден на влизане. Следователно, ако възнамерявате да прекарате повече от 3 месеца в Дания, трябва да кандидатствате за разрешение за пребиваване преди първите 3 месеца. Регистрацията в Дания (официално известна като удостоверение за регистрация на ЕС) се предоставя за неопределено време, стига получателят да изпълнява условията, при които е издадено разрешението. Когато останете в Дания без прекъсване в продължение на 5 години с такава регистрация, можете да кандидатствате за неограничено разрешение за пребиваване в тази страна (Tidsubegrænset (permanent) ophold). Това означава, че вече няма да бъдете задължени да спазвате някое от 5-те условия (вижте по-долу) въз основа на едно от които е предоставена предишна временна регистрация в Дания.

5 УСЛОВИЯ ЗА ПРАВОТО НА ЗАКОННО ПРЕБИВАВАНЕ В ДАНИЯ:
Работа – с платена работа и трудов договор. При подаване на документи за тази регистрация трудовият договор трябва да бъде с дата и подписан не по-късно от месец. Алтернатива на трудовия договор е Приложение А, попълнено от работодателя.
Обучение – след постъпване в един от датските университети или колежи, одобрени от Датската агенция за висше образование (Styrelsen for Vidergaende Uddannelser / SU). В този случай трябва да подпишете декларация, че имате достатъчен доход, за да оцелеете в Дания и няма да бъдете тежест за датската система за социално подпомагане.
Бизнес – Регистрацията се дава на тези, които вече са започнали или планират да започнат собствен бизнес в Дания. Когато представяте документите си за регистрация, трябва да представите и бизнес бюджет за първата година, одобрен от одитор, регистриран в Дания и упълномощен от държавата, както и документ, удостоверяващ регистрацията в Датската бизнес агенция, както и договор за наем /лизинг/ за мястото, където ще развивате вашата бизнес дейност.
Достатъчен финансов ресурс – извлечение от банкова сметка, което доказва, че ще имате достатъчно парични средства, за да можете да се издържате, а не да се превърнете във финансова тежест за системата за социално подпомагане в Дания. Вашите финансови ресурси трябва да бъдат не по-малко от минималния размер на изплащаните обезщетения в Дания, изчислени съгласно Закона за активната социална политика (глава 25, раздел 12, както и глава 34). Сумата, която в момента се изисква като достатъчен финансов ресурс, е еквивалентна на 10 000 EUR годишно, което означава, че трябва да предоставите банково извлечение, в което да се посочва, че имате поне същата сума в сметката си. Банковото извлечение не трябва да е по-старо от 14 дни.
Семейство, пребиваващо в Дания на законно основание – член от семейството, който пътува заедно или пристига за по-дълъг период с лице, което вече е регистрирано в Дания според едно от горните условия. Лицето-домакин трябва да докаже, че действително законно пребивава в Дания. Необходимо е да имате копие от удостоверението за регистрация в ЕС, трудов договор, датиран и подписан не по-рано от месец преди подаването на документите. Ако членът на семейството живее и работи в Дания за по-дълъг период, алтернативата на трудовия договор е Приложение А, попълнено от работодателя. Необходимо е също да предоставите удостоверение за брак или други документи, потвърждаващи предишния живот заедно с вашия партньор. Ако в семейството има деца, трябва да се предоставят удостоверения за раждане на дете или нотариално заверено разрешение от страна на баща / майка детето да пребивава в чужбина.
Подадените документи трябва да бъдат преведени на английски или датски и заверени от нотариус.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ НА БИЗНЕС

Имате право да останете и да запазите разрешителното си за пребиваване в Дания и да спрете да работите тук в следните случаи:

Ако спрете да работите или да правите бизнес, след навършване на пенсионна възраст (65 години). Преди това трябва да сте работили или да сте имали бизнес в Дания през последните 12 месеца, а също така ако имате неограничено разрешение за пребиваване (Tidsubegrænset (permanent) ophold) и живеете в Дания през последните 3 години без прекъсване,
или
Ако спрете да работите или да правите бизнес поради нараняване или злополука. Трябва да сте пребивавали законно в Дания през последните 2 години,
или
Ако спрете да работите или правите бизнес след 3 години живот в Дания и сега работите или правите бизнес в друга държава от Европейския съюз, но все още живеете в Дания или се връщате тук поне веднъж седмично.
Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се директно с информационния център на Държавната администрация