+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Предприемаческа компания може да бъде пререгистрирана в обикновено дружество с ограничена отговорност, когато учредителният капитал и специалният резерв са най-малко 40 000 DKK.

Нормативна рамка

Закон №. 445 за изменение на Датския закон за дружествата и Датския закон за финансовите отчети (Прекратяване на предприемачески дружества и намаляване на минималните изисквания за учредителния капитал на дружествата с ограничена отговорност)

Общото събрание на дружеството може да вземе решение за пререгистрация. Във връзка с решението за пререгистрация устава на дружеството трябва да бъде изменен, за да отговаря на изискванията за дружества с ограничена отговорност.

Учредителният капитал на дружеството трябва да бъде увеличен до минимум 40 000 DKK, а името на компанията трябва да бъде променено, така че „предприемаческа компания“ или „IVS“ да бъде променена на „дружество с ограничена отговорност“ или „ApS“.

Необходими документи

Решението за пререгистриране на предприемаческа компания в обикновено дружество с ограничена отговорност трябва да бъде обявено в Virk Report (Virk.dk) и придружено от следните документи:

• Решение на Общото събрание;

• коригиран устав на дружеството;

• декларация от оценителя, че капиталът е наличен. Докладът трябва да бъде изготвен от сертифициран одитор;

• декларация от ръководството, ако предприятието отговаря на изискванията за липса на необходимост от сертифициран одитор;

Ако последните финансови отчети на предприемаческа компания са одитирани от сертифициран одитор в съответствие с правилата на Датския закон за финансовото отчети, предприемачът не е длъжен да изготви отчет за оценка. Вместо това дружеството трябва да приложи декларация от Управителния орган на дружеството (Съвет на директорите), в което се посочва, че учредителният капитал е наличен в момента на вземане на решение за пререгистрация. Трябва да бъдат изпълнени следните условия, за да може предприемаческата компания да представи управленска декларация, а не доклад от сертифициран одитор:

Последният одитиран финансов отчет на компанията трябва:

• да показва, че дружеството има свободен капитал и резерви, които могат да бъдат прехвърлени в учредителния капитал от най-малко 40 000 DKK;

• да съдържа декларация от одитора за липсата на промени в отчетите; 

• да има дата на баланса не повече от 5 месеца преди решението за регистрация.

.

Пререгистрацията в Virk Report е безплатна.

Последствия от липсваща пререгистрация

Всички предприемачески дружества („IvS“) ще трябва да се пререгистрират в дружества с ограничена отговорност („ApS“) не по-късно от 15 април 2021 г.. (Предприемаческите дружества, подлежащи на фалит или принудителна ликвидация, са освободени от това изискване). Дружествата, които не спазят този срок за пререгистрация, могат да бъдат принудително ликвидирани.

На практика това означава, че всички предприемачески компании, които не са пререгистрирани или прекратени след крайния срок, ще получат уведомление от датските бизнес власти с краен срок напр. 4 седмици за пререгистрация или ликвидация Предприемаческите дружества, които след 4 седмици не бъдат пререгистрирани или прекратени, ще бъдат насочени за принудителна ликвидация по съдебен ред.

Ако предприемаческа компания, изпратена за принудителна ликвидация по съдебен ред, впоследствие желае да бъде възстановена, тя трябва се възстанови и едновременно пререгистрира като дружество с ограничена отговорност „ApS“..

Ако пререгистрацията не е възможна

Ако предприемаческа компания няма възможност да увеличи учредителния капитал на компанията до минимум 40 000 DKK в рамките на крайния срок, например, ако компанията е натрупала дълг и няма достатъчно печалби или не може да намери друга форма на финансиране, предприятието не може да се регистрира в частно дружество с ограничена отговорност.

В този случай предприемаческата компания ще трябва да бъде прекратена.