+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Ако претърпите злополука на работното си място или получите професионално заболяване, трябва да уведомите задължително Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (агенция за професионално застраховане на пазара на труда)

Ако получите трудова травма по време на работа, тя трябва да бъде докладвана на Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. В повечето случаи вашият работодател или лекар ще докладват за нараняването, но може да има ситуации, в които трябва сами да съобщите за нараняването.

Какво представлява трудовата злополука?

Разграничават се два вида професионални травми:

 • трудова злополука;
 • професионални заболявания.

Трудовата злополука е физическо или психическо нараняване, причинено от инцидент или удар по време на работа, който се е случил внезапно или в рамките на 5 дни.
Пример: Пръстът ви е отрязан от машина.

Професионалното заболяване е заболяване, причинено от спецификата на работа или условията на труд. Заболяването може да възникне поради ефект, който се проявява за по-кратък или по-дълъг период. 

Пример: Слухът ви е нарушен в следствие работа в шумна работна среда.

Кой е длъжен да съобщи за трудова травма?

Вашият работодател е длъжен да докладва в Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ако претърпите злополука, докато сте на работа. Ако има съмнение за професионално заболяване, отидете при вашия лекар, който ще извърши прегледа. Можете също да подадете сигнал за трудова травма сами, като се свържете със застрахователната компания на работодателя си или с Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Специални обстоятелства, при които служителите могат сами да съобщят за трудова злополука

Може да има случаи, когато служител, напр. командирован служител, може да съобщи за трудова злополука. Например:

 • Ако работодателят не иска да подаде сигнал злополука на работното място;
 • Ако работодателят вече не съществува;
 • Ако работодателят е фалирал.

Подайте сигнал за трудовата си злополука тук: 

Ако сте член на синдикат, той може да отчете трудовата злополука дигитално от ваше име.

Når en arbejdsskade er anmeldt, vil du modtage en kvittering. Hvis du ikke får nogen kvittering, bedes du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, din arbejdsgiver eller din læge for at sikre dig, at anmeldelsen er blevet indsendt.

Когато уведомите за трудова злополука на работното място, ще получите разписка. Ако не получите разписка, моля, свържете се с Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, с вашия работодател или вашия лекар, за да се уверите, че уведомлението е изпратено.

Признаване на трудова травма

За да получите обезщетение или друга компенсация, вашата травма трябва да бъде призната като травма, получена вследствие трудова злополука на работното място. За да се признае злополука или професионална болест, трябва да бъдат изпълнени няколко изисквания. Двете основни изисквания са:

 • Травмата да е получена по време на работа при работодател в Дания.
 • Злополуката да е възникнала поради работа или условията на работната среда.

Оценка на вашето уведомление от страна
на Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

Когато Arbejdsmarkedets Erhvervssikring вашето уведомление, социалните консултанти ще преценят дали случаят трябва да се третира като трудова злополука или като професионално заболяване..

След това те събират информацията, необходима за вземане на решение. По правило те се нуждаят от информация от вас, вашия работодател и вашия лекар, за да проучат какво се е случило и каква може да е причината за нараняването.

Те могат да получат информация и от други свидетели за инцидента или случилото се.

Решение и обезщетение

 • Когато Arbejdsmarkedets Erhvervssikring разполага с достатъчно информация, социалните консултанти обикновено вземат съвместно решение.
 • В решението те обясняват дали са признали вашата травма като професионална и дали нараняването ви дава право да получите обезщетение за злополука или обезщетение за загуба на трудоспособност.
 • Ако не сте съгласни с решението, можете да обжалвате пред Ankestyrelsen (Национален апелативен съвет). Процедурата е описана в писмото за решение.
 • Застрахователната компания на вашия работодател също има право да подаде жалба.

Възобновяване на вашия случай

Можете да поискате Arbejdsmarkedets Erhvervssikring да възобнови случая писмено, по телефона или чрез имейл.

Ако желаете делото ви да бъде възобновено, важно е да обясните каква е новата информация или какви грешки или пропуски сте открили в решението. Нова информация, например, може да бъде, че сте били прегледани от специалист, който е констатирал влошаване на здравословното ви състояние.

Ако не подчертаете, че в случая има нова информация, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring няма да възобнови случая.

Правилник

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet mv.

Arbejdsskadesikringsloven, LBK 278 af 14. marts 2013